ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με τον προσφάτως δημοσιευθέντα νόμο 4919/22 με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου» επέρχονται σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τη λειτουργία του ΓΕΜΗ και την τήρηση άλλων ηλεκτρονικών μητρώων, την καταχώρηση των κατά νόμον δημοσιευτέων στοιχείων των επιχειρήσεων, αλλά και τη διαδικασία ιδρύσεως νομικών προσώπων και οντοτήτων μέσω της Υ.Μ.Σ.

Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του νέου Νόμου προβλέπεται:

1) Η ίδρυση Μητρώου Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας που αφορά σε οντότητες που ασκούν οικονομική μεν αλλά όχι εμπορική δραστηριότητα.

2) Η Ίδρυση Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων όπου καταχωρούνται κατά τρόπο συστηματικό και κατόπιν προηγούμενου αυστηρού ελέγχου, οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι.

3) Η ίδρυση Γενικού Μητρώου Μελών Επιστημονικών Φορέων όπου εγγράφονται προαιρετικά τα μέλη επιστημονικών φορέων (Δικηγορικών Συλλόγων, Ιατρικών Συλλόγων κτλ), ενώ προβλέπεται η μη δυνατότητα λήψεως ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων, από όσους δεν θα έχουν εγγραφεί στο εν λόγω Μητρώο.

4) Η πλήρης διασυνδεσιμότητα μεταξύ διαφόρων Μητρώων και Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως πχ μεταξύ του ΓΕΜΗ, του Μητρώου Αφερεγγυότητας και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα να καθίσταται πλέον δυνατή η έκδοση εξειδικευμένων πιστοποιητικών, όπως επί παραδείγματι  του Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας.

5) Η επιβολή αυστηρών χρηματικών και άλλων ποινών (πχ περιέλευση σε κατάσταση αναστολής καταχωρήσεων) εις βάρος προσώπων που δεν ανταποκρίνονται προσηκόντως και εμπροθέσμως στις εκ του νόμου υποχρεώσεις τήρησης δημοσιότητας (πχ όταν δεν δημοσιεύουν εμπροθέσμως στο ΓΕΜΗ τις οικονομικές τους καταστάσεις κ.α.).

6) Η ίδρυση μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης και άλλων οντοτήτων που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να ιδρυθούν μέσω Υ.Μ.Σ., όπως του Αστικού Συνεταιρισμού του ν. 1667/86, της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, του Συνεταιρισμού Εργαζομένων, του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης, της Αστικής Εταιρίας του άρθρ. 784 ΑΚ, της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, της Κοινοπραξίας του αρθρ. 293 του ν. 4072/12 κ.α. 

WHO WE ARE

We are Legal Strategists. We listen. We advise. We partner.

Our highly skilled team of Associates comes from leading Greek and European Universities, particularly acclaimed for legal expertise, high professional and ethical standards, attention to detail and responsiveness.

This team remains always on the cutting-edge of legal developments, taking the time to study, track and anticipate changes in business law, regulations and precedent that could potentially impact our clients.

WHO WE SERVE

Since our founding in 2009, we have a strong reputation for helping small and mid-sized businesses, multinational corporations, banks, insurance companies and other private organizations across the nation, navigate legal challenges of every kind – from the seemingly routine to the extraordinarily sophisticated.

What is common among them? Our clients are entities that wish not only to obey the law but  recognize the practice of law as an opportunity to grow their businesses.