ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: OI ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Εξεδόθη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η Εγκύκλιος με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Α΄ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (άρθρα 55-67) του μέρους IV του Ν. 4808/2021 (Α’101). 

Τίθενται σε εφαρμογή οι νέες ρυθμίσεις για την Προστασία της Εργασίας αναφορικά με το χρόνο εργασίας, τις υπερωρίες, τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας, τα διαλείμματα αλλά και την ρητή κατοχύρωση του 8ωρου / 40ωρου.

Πιο συγκεκριμένα, με τις νέες ρυθμίσεις εισφέρονται ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές στο ατομικό εργατικό δίκαιο της Χώρας, οι πλέον ενδιαφέρουσες εκ των οποίων παρατίθενται κάτωθι: 

 1. Ρητή κατοχύρωση  του πλήρους συμβατικού ωραρίου των 40 ωρών εβδομαδιαίως για τους εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους εργασίας, Σε περίπτωση εργασίας 5ημερών ανά εβδομάδα το ανώτατο όριο ωρών ημερήσιας απασχόλησης καθορίζεται σε 8 ώρες, ενώ σε περίπτωση 6ημέρου καθορίζεται σε 6 ώρες και 40 λεπτά.
 2. Παροχή δυνατότητας 4ημερης πλήρους απασχόλησης διάρκειας 40 ωρών εβδομαδιαίως και 10 ωρών ημερησίως, κατ' ανώτατο όριο, κατόπιν αιτήσεως του εργαζομένου και με έγγραφη εκ των προτέρων ατομική συμφωνία των μερών για την διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης, η οποία θα υποβάλλεται υποχρεωτικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, προς αποφυγή φαινομένων καταστρατήγησης της νομοθεσίας.
 3. Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη λόγω μη υποβολής αιτήματος του εργαζομένου για τη διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης.
 4. Χορήγηση χρόνου διαλείμματος διαρκείας έως 30 λεπτών μετά από 4 ώρες συνεχούς εργασίας ανά ημέρα. Ο χρόνος διαλείμματος δεν αποτελεί χρόνο εργασίας.
 5. Αύξηση των επιτρεπόμενων υπερωριών σε 150 ετησίως και μέχρι 3 ώρες ημερησίως.
 6. Μεταβολή της κατ΄ εξαίρεση (βάσει του προηγούμενου νομικού πλαισίου) υπερωρίας σε παράνομη υπερωρία, η οποία συνιστά υπερωριακή απασχόληση χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων. Η αμοιβή για παράνομη υπερωριακής απασχόληση  ορίζεται στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά120%.
 7. Θεσμοθέτηση της  άδειας άνευ αποδοχών και στον ιδιωτικό τομέα, κατόπιν αιτήσεως του εργαζομένου μονοετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης, ύστερα από συμφωνία.
 8. Παρέχεται η δυνατότητα εξάντλησης της ετήσιας κανονικής άδειας έως και το πρώτο τρίμηνου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
 9. Προστίθενται στις επιχειρήσεις που επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό κατά τις Κυριακές ορισμένοι κλάδοι που προβλέπονται από το νόμο όπως: ταχυδρομικές υπηρεσίες, παραγωγή-διανομή υγειονομικού υλικού, φαρμακοβιομηχανία, εφοδιαστική αλυσίδα, data centers, έτοιμο σκυρόδεμα κ.α.
 10. Καταργείται από την 1/1/2022 η διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών αναφορικά με το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης.
 11. Σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας , παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την υποχρέωση παροχής εργασίας, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του τελευταίου επί των αποδοχών του. Επιπλέον ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να βρει νέα απασχόληση, σε άλλον εργοδότη, κατά τον χρόνο της προμήνυσης, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματά του έναντι του προηγουμένου εργοδότη του.
 12. Η απόλυση εργαζόμένου θεωρείται άκυρη όταν σχετίζεται με δυσμενή διάκριση εις βάρος του ή με ενάσκηση νομίμου δικαιώματός του καθώς και όταν αντιτίθεται σε ειδική διάταξη νόμου. Μάλιστα προβλέπεται αντιστροφή του βάρους απόδειξης περί της νομιμότητας του λόγου απόλυσης στο Δικαστήριο, όπερ συνεπάγεται ότι ο εργοδότης οφείλει να αποδείξει το νόμιμο και έγκυρο της απόλυσης. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που κριθεί δικαστικώς η ακυρότητα κάποιας απόλυσης, το Δικαστήριο δύναται, ύστερα απο αίτηση του εργαζομένου ή του εργοδότη, αντί να διατάξει την επαναπρόσληψη του πρώην εργαζομένου να επιδικάσει επιπλέον (τριπλάσια) αποζημίωση απόλυσης υπέρ του.

Είναι αλήθεια ότι αρκετές από τις νέες ρυθμίσεις κινούνται προς την θετική κατεύθυνση τόσο από πλευράς εργαζομένων όσο και από πλευράς εργοδοτών.

Εντούτοις δεν παύουν να υπάρχουν διατάξεις που μάλλον προβληματίζουν τους εργοδότες, όπως για παράδειγμα η διευρυμένη δυνατότητα που έχουν οι εργαζόμενοι να αμφισβητήσουν την εγκυρότητα της απόλυσής τους, χωρίς μάλιστα να έχουν το βάρος να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους, δεδομένου ότι αυτό εναποτίθεται αποκλειστικά και μόνον στον εργοδότη. 

Ας ελπίσουμε ότι η εφαρμογή στην πράξη των νέων διατάξεων και ιδίως η νομολογιακή αντιμετώπισή τους θα αναδείξουν τα θετικά στοιχεία του νέου Νόμου και θα αντιμετωπίσουν κατά τρόπο ακριβοδίκαιο, ισορροπημένο και ρεαλιστικό τα εν δυνάμει προβληματικά του σημεία.   

WHO WE ARE

We are Legal Strategists. We listen. We advise. We partner.

Our highly skilled team of Associates comes from leading Greek and European Universities, particularly acclaimed for legal expertise, high professional and ethical standards, attention to detail and responsiveness.

This team remains always on the cutting-edge of legal developments, taking the time to study, track and anticipate changes in business law, regulations and precedent that could potentially impact our clients.

WHO WE SERVE

Since our founding in 2009, we have a strong reputation for helping small and mid-sized businesses, multinational corporations, banks, insurance companies and other private organizations across the nation, navigate legal challenges of every kind – from the seemingly routine to the extraordinarily sophisticated.

What is common among them? Our clients are entities that wish not only to obey the law but  recognize the practice of law as an opportunity to grow their businesses.